مدرسه آموزش از راه دور رادکان کردکوی
مدرسه داده 24
مدرسه آموزش از راه دور پیام امید علی آباد کتول
مدرسه آموزش از راه دور فروغ دانش بندر ترکمن
مدرسه آموزش از راه دور امام صادق گالیکش
مدرسه آموزش از راه دور دخترانه طه رامیان
آموزش از راه دور صبا
مدرسه آموزش از راه دور بقیه الله
مدرسه ازراه دور رسول اکرم (ص)
مدرسه اموزش از راه دور پارسه
مدرسه آموزش از را دور حکمت گمیشان
موسسه اموزش از راه دور دخترانه پویا
موسسه آموزش از راه دور پسرانه دانش گستر
مدرسه از راه دور دارالفنون
مدرسه آموزش از راه دور گلستان
مدرسه  آموزش از راه دور  دخترانه نواندیشان
مدرسه آموزش از راه دور دخترانه بصیرت
مدرسه آموزش از راه دور آروند انبارالوم
مدرسه آموزش از راه دور دخترانه تابش مینودشت
کانون شیمی گرگان
مدرسه آموزش از راه دور فدک کلاله
مدرسه آموزش از راه دور خوارزمی مینودشت
مدرسه آموزش از راه دور پسرانه مهر مینودشت
دبیرستان غیر دولتی فردوس سیرجان
مدرسه آموزش از راه دور گلستانه
مدرسه غیردولتی شمس
مدرسه آموزش از راه دور پسرانه پیامبر اعظم(ص)
مدرسه آموزش از راه دور پویا گرگان